Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro pronajímatele na straně jedné a nájemce na straně druhé. Smluvní vtah ve věci zapůjčení outdoorového vybavení vzniká podpisem smlouvy o pronájmu outdoorového vybavení a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce:

• byl starší 18 let,

složil kauci ve výši stanovené půjčovnou dle hodnoty půjčovaného vybavení.

1. Nájemce se zavazuje k dodržování pokynů pronajímatele. Dále se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je vybavení určeno, a to obvyklým způsobem.

2. Nájemce má právo při půjčení vybavení si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby za které sám odpovídá. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčené vybavení delší dobu, než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem). V případě, že se pronajímatel a nájemce nedohodnou na podmínkách prodloužení doby nájmu, je pronajímatel oprávněn postupovat podle bodu 6 těchto obchodních podmínek.

5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

7. V případě poškození či ztráty zapůjčeného vybavení je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou, a to buď ve výši opravy nebo ve výši hodnoty zapůjčeného vybavení. Náklady spojené s opravou budou hrazeny ze složené kauce při vrácení vybavení, pokud je lze ihned stanovit, nebo zálohově. 

8. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného vybavení uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.

9. Cena zapůjčeného vybavení je dána ceníkem půjčovny společnosti Roof Camping s.r.o. platným k datu objednávky. Úhrada zálohy v hodnotě 100 % celkové částky zápůjčky proběhne bankovním převodem na účet společnosti Roof Camping s.r.o.  Provádí se při elektronickém potvrzení rezervace společností Roof Camping s.r.o. Zálohová faktura bude zaslána emailem Pronajímateli společně s potvrzením rezervace. 

10. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat kauci podle množství a druhu půjčovaného vybavení. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání vybavení a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a obchodní podmínky nebudou porušeny.

11. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při užívání pronajatého vybavení a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčeného předmětu nájmu..

12. Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném stavu, než v jakém bylo zapůjčeno, a to s ohledem na obvyklé opotřebení, bude po nájemci požadováno, a nájemce se tímto zavazuje zaplatit:

1.000 Kč za nadměrně znečištěné vybavení,

cena opravy a materiálu v případě poškození vybavení,

plná cena zapůjčeného vybavení, pokud bude vybavení ztraceno, zcizeno nebo úplně znehodnoceno.

13. V případě podstatného porušení těchto obchodních podmínek mají obě strany právo na odstoupení od smlouvy. Odstoupení je účinné od doručení oznámení o odstoupení druhé straně, přičemž postačuje doručení elektronickou formou.

14. STORNO PODMÍNKY
Informaci o zrušení rezervace je potřebné provést elektronicky zasláním emailu na info@roofcamping.cz

zrušení rezervace min. 10 dní před datem zápůjčky = vracíme 100 % částky zálohy

zrušení rezervace min. 5  dní před datem zápůjčky =  vracíme 50 % částky zálohy

• zrušení rezervace méně než 5 dní před datem zápůjčky =  je nám líto, bohužel tvoje záloha propadá v plné výši


Nájemce je povinen v případě odstoupení od smlouvy okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit veškeré s tím spojené náklady.

Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení. Zároveň podpisem smlouvy potvrzuje, že byl poučen o správném zacházení s vybavením a rozumí manuálu produktu.

Společnost si váží jakéhokoliv názoru, podnětu či zpětné vazby svých klientů, které je možné zasílat na emailovou adresu: info@roofcamping.cz. Společnost si zároveň vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat dle svého uvážení, a to i bez uvedení jména odesílatele.


Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25.7.2023

Roof Camping s.r.o.